Регистрация в публичните регистри на починало лице в Англия

Правна рамка:

Регистриране на смъртта на едно лице в Англия обикновено се извършва от непосредствен член на семейството на починалия. Изискванията за това са уредени в редица правни документи, основните от които са:

 • Законът за регистриране на раждания и смърт от 1953г. и
 • Закон за регистрацията от 1953г.

За да се регистрира смъртен случай е необходимо да имаме Медицински сертификат, където е описана причината за смъртта. Документът се издава от лекар, който се е грижил за починалия или от „Coroner“, който по същество изпълнява държавни функции и отговаря за издаването на документи при определени условия. Например. когато причината за смърта е насилствена, не е известна или е настъпила при подозрителни обстоятелства.

Къде трябва да се регистрира смъртта?

Смъртта трябва да се регистрира в съответният регионален регистър по мястото на настъпване или в случай на починало лице без самоличност, където е намерено тялото му. Информация за съответния регистър може да се намери в местния телефонен указател или в интернет на сайта на „General Register Office“. Ако смъртта е настъпила в чужбина, този факт трябва да е регистрирана в съответната държава където е починало лицето, където се издава акт за смърт или подобен документ. Ако лицето е гражданин на ЕС, съответният оригинален документ може да се ползва директно във Великобритания, без да е необходима допълнителна регистрация, макар че такава също може да бъде направена. За да се използва документа, е необходимо е да има превод на английски от оторизиран преводач.

Смъртта трябва да се регистрира до 5 дни от настъпването или намирането на тялото на починалия. Този срок, може да бъде удължен с 9 дни, ако регистратора получи писмено потвърждение, че медицинският сертификат е подписан от лекаря.

Кой има задължение да регистира смъртта?

Отговорът зависи от това, къде е настъпила. Ако смъртта е настъпила в къщата на починалият:

 • Лицето, което се е грижило за починалия непосредствено преди настъпването и;
 • Роднините, живеещи в същият административен район;
 • Всяко лице, което е било свидетел на смъртта;
 • Обитателите на къщата, ако са знаели за настъпването на смъртта;
 • Лицето, което е участвало непосредсвено в погребението на починалият.

Допустимо е регистрацията на смъртта и от лица които не са роднини, но само в определени от закона случаи.

Когато лице почине извън къщата където е живяло или тялото е намерено на обществено място, право на регистрация имат следните лица:

 • Роднини, които имат знание за обстоятества, подлежащи на регистрация и свързани със смъртта;
 • Лица присъстващи при настъпването на смъртта на починалия;
 • Лица намерили тялото на починалия;
 • Лица на които е възложено съхранението на тялото на починалия;

• Лицето, което е участвало непосредсвено в погребението на починалия;

Информация, която трябва да се предостави в регистъра от задължените лица:

 • Медицински сертификат и
 • Медицинската здравна карта на лицето, ако е известно къде се намира.

Ако за смъртта е бил уведомен „Сoroner“, ще е необходимо да се предоставят и допълнителни документи.

При регистрация на смъртта, регистриращият трябва да отговори на редица въпроси относнодатата и мястото на настъпване на смъртта, малкото и фамилното име на починалия; ако починалата е жена и е била омъжена, фамилното и име преди брака и датата и мястото на раждане, професия и име на съпруга; ако починалият е бил женен или вдовец, името и професията на партньора; ако са живеели в „civil partnership“, обичайният адрес на починалия; Трябва да се предостави и информация, дали починалият е получавал пенсия, социални помощи, датата на раждане на преживелия съпруг/партньор и името, професията и обичайния адрес на регистриращото смъртта задължено лице.

След извършването на регистрацията на смъртта, администратора издава сертификат, който да послужи за:

 • Погребението на починалия ( Погребалната агенция ще откаже погребение, ако такъв не е налице), както и
 • Сертификат за социалните помощи, който трябва да се попълни и изпрати обратно на „Department for Work and Pensions“.

Регистратора може да издаде срещу допълнително заплащане и допълнителни копия на сертификата за смърт, които да послужат пред други държавни институции, банки, съд или частни организации при уреждане на въпросите за наследството.

Специални регистри на вписване се използват при регистриране на смъртта на военен персонал или ако смъртта е настъпила в самолет или кораб.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s