Предбрачният договор по българският Сeмеен Кодекс

Според българският Семеен кодекс (СК), имуществените отношения между съпрузите се разделят на: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

С измененията на СК относно договорният режим е предвидена възможност за уреждане на всички имуществени отношения между съпрузите с договор. Това споразумение между страните трябва да е вписано в специален регистър към Агенцията по вписванията. Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството в чийто регистър се съхранява актът за сключен граждански брак. Промяна на законовия режим, изменението и прекратяването на брачният договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак. Регистърът се съхранява в Агенцията по вписванията, като вписването има за последица защитата на трети добросъвестни лица при сключване на сделки с имущество на съпрузите.

Характеристики на „брачен договор“?

Може да се сключи от дееспособни лица, както преди, така и след сключването на брака и съдържа уговорки относно имуществените отношения между страните, между които:

· правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;

· начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

· участието на страните в разходите и задълженията;

· имуществените последици при развод;

· издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

· издръжката на децата от брака;

· други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на СК.

Характерна особеност на този вид договор е, че не може да се правят уговорки в случай на смърт, а за неуредените въпроси в брачния договор се прилага законовият режим на общност между съпрузите. Не могат да се уговарят и лични грижи, както и родителските права относно децата. В практиката е прието да се уговарят въпроси за издръжки, които ще се дължат в случаи на развод, по отношение на децата или на невиновният за развода съпруг. С брачния договор могат да се уредят и начините на управление и разпореждане с цялото имуществото, включително и със семейното жилище, но не могат да се засягат правата на трети лица придобити преди влизане в действие на договора.

Формата на валидност на договора е нотариална, със заверка на съдържанието и подписите на страните. Допълнително условие е изискването съпрузите да се подпишат лично пред нотариус, т.е без пълномощник.

Когато договорът се сключва по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключен граждански брак.

Договорът произвежда ефект, ако е сключен преди брака, само, ако впоследствие страните сключат брак, като съответно действието му може да бъде отложено с оглед на конкретно събитие.

По отношение на уговорките в договора за имуществените отношения остават в сила само тези, които изрично уреждат действието на договора след прекратяването на брака.

Изменения и прекратяване на договора могат да се правят във формата за неговото сключване, като е необходимо да се направят съответните отбелязвания в акта за сключване на граждански брак, а при прехвърляне на недвижими имоти трябва да се направят вписвания в съответните имотни регистри, като действията имат прехвърлително действие.

С този тип договори могат се прехвърлят права върху недвижими имущества придобити преди брака, като имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, като например – “Движимите вещи, закупени по време на брака, стават съпружеска имуществена общност”. В тази връзка, недопустима е уговорката, предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност впоследствие с подобна уговорка. Това означава, че с брачния договор може собствеността да бъде прехвърлена от единия на другия съпруг изцяло или да бъде учредена обикновена съсобственост, но уговорка, че предбрачното имуществено на единия съпруг може да стане съпружеска имуществена общност, ще е нищожна и няма да произведе правно действие.

Какви уговорки не могат да се правят в брачния договор?

  • Такива, относно неимуществените отношения, като например – кой от съпрузите ще разхожда кучето и кога, кой от съпрузите ще извършва домакинската работа и пр.
  • Уговорки в случай на смърт, като например: „ семейното жилище в случай на смърт на единия съпруг, независимо от собствеността преминава в собственост на преживелия съпруг“. Такива уговорки ще са нищожни, а правните отношения ще се уреждат по общите правила за наследяване, като се игнорират противни на закона уговорки в договора.

Кога може да се прекрати брачния договор?

· Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. Страните могат да сключат и последващ, нов договор или да изменят съществуващия, както и да го отменят. Във всички случаи обаче договорът трябва да се сключи в предвидената в закона форма и да се направят съответните вписвания.

· Договорът може да се прекрати чрез иск при виновно неизпълнение на една от страните по съдебен ред, както и на основание на някои от общите правила за разваляне на договорите, например ако договорът е сключен след употребе на някаква форма на психическа принуда.

· Договорът може да се прекрати и с иск на единия съпруг, при съществена промяна на обстоятелствата при които договорът е бил сключен, ако уговорките в него сериозно застрашават интересите на съпруга и/или на ненавършилите пълнолетие деца.

Брачният договор се прекратява и при прекратяването на брака, освен ако клаузите в него предвиждат последиците от него да действат и в случай на развод.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s