Ролята на предбрачният договор по българският СК и признава нето му при развод във Великобритания

Cпоред българският Семеен кодекс (СК), имуществените отношения между съпрузите са три вида: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

С измененията на СК относно договорният режим е предвидена възможност за уреждане на всички имуществени отношения между съпрузите с договор. Съответното споразумение между страните трябва да е вписано в специален регистър към Агенцията по вписванията а регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството в чийто регистър се съхранява актът за сключен граждански брак. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват и в акта за сключване на граждански брак. Самият регистърът в Агенцията по вписванията е публичен, като вписването има за цел да защити третите добросъвестни лица при сключване на сделки с единия или двамата съпрузи.

Характерни черти на „брачните договори“

Договорът може да се сключи само от дееспособни лица, преди или след сключването на брака и може да съдържа уговорки относно имуществените отношения между тях относно:

· правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;

· начините на управление и разпореждане с имуществото, включително семейното жилище;

· участието на страните в разходите и задълженията за семейството;

· имуществените последици при развод;

· издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

· издръжката на децата от брака;

· други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на СК и др.

С този вид договори не може да се правят уговорки в случай на смърт, а за неуредените въпроси се прилага законовият режим на общност между съпрузите. С него не могат да се уговарят и личните грижи и родителските права относно децата.

В практиката е прието, да се уговарят въпросите за издръжките, които ще се дължат в случай на развод, по отношение на децата или на невиновният за развода съпруг. С брачния договор могат да се уредят и начините на управление и разпореждане с цялото имуществото, включително и семейното жилище, но не могат да се засягат правата на трети лица придобити преди влизане в действие на договора.

Формата на валидност на договорът е нотариална със заверка на съдържанието и подписите на страните. Допълнително условие е изискването съпрузите да се подпишат лично пред нотариус, т.е., без пълномощник. Ако договорът е сключен в чужбина може да бъде заверен нотариално и от консулските служби към българските посолства.

Често този с този тип договори, се прехвърлят и права върху недвижими имущества придобити преди брака, като имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, като например – “Движимите вещи, закупени по време на брака, стават съпружеска имуществена общност”. В тази връзка, недопустима е уговорката, че предбрачното имущество на една от страните може да стане съпружеска имуществена общност. С брачния договор, собствеността може да бъде прехвърлена от единия на другия съпруг изцяло или да бъде учредена обикновена съсобственост, но предбрачното имуществено на единия съпруг не може да стане съпружеска имуществена общност и такава уговорка ще е нищожна, и няма да произведе правно действие.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s