ЗНАЧЕНИЕТО НА СЪСОБСТВЕНОСТТА ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕТО ВЪВ ВЕЛИКОБРИ ТАНИЯ

Във Великобритания при закупуване на недвижим се образуват два вида съсобственост ,,“Joint tenants“ (JТ) и „Tenants in common“ (TiC). По същество, при първият вид съсъсобственост (JТ), съсобствениците притежават заедно неделими части от недвижимия имот и имат равно по обем право на собственост върху целия имот. Т.е. не може да се разграничи дела на всеки от съсобствениците. Докато при (TiC), всеки от съсобствениците има определена част от имота, т.е. правото да използва имота или (Beneficial interest). Пропорцията в която съсобствениците притежават имота зависи от акта с който е учредена собствеността, както и от изявлението на съсобствениците. Ако нищо не е споменато изрично в акта с който се учредява собствеността (примерно договор за покупка), приема се, че собствеността е разделена поравно между съсобствениците. Отношенията между съсобствениците се уреждат с определени заявления вписани в имотния регистър, но съществуват и изключения, когато вписаното в регистъра е различно от договореното между страните, тъй като съсобствениците искат да запазят в тайна своите взаимоотношения. Ако не е направена изрична декларация за това, как ще се раздели „Beneficial interest“ между съсобствениците, то е възможно да се стигне по-късно до правен спор относно правата на съсобствениците и респективно между техните наследници.

Основните различие при тези два вида съсобственост, се проявява при наследяване. При (JТ) всеки от собствениците притежава целият имот и когато един от собствениците почине той не би могъл да се разпореди със своето право на собственост чрез завещание. Преживелия съсобственик получава автоматично собствеността вурху целият имот в момента на смъртта на другия съсобственик. Този основен ефект е известен, като “Rights of survivorship”. Оцелелия собственик може да продаде недвижимия имот без да се отчита на наследниците на починалия съсобственик. Със смъртта, съсобствеността не само се прекратява, но се прекратява и имуществената връзка по отношение на наследниците на починалия. Когато двамата съсобственици починат едновременно и не може да се установи кой е починал пръв, имота ще се наследи от наследниците на по-възрастния от тях.

За да се избегне възможността да се придобие имотът от преживелия съсобственик при (JТ) е необходимо да се раздели имотът в съответните пропорции между съсобствениците. Когато това стане юридически факт, съсобствениците започват да държат така наречения „Beneficial interest”, като „Tenants in common“. При този вид съсобственост, не съществува “Rights of survivorship” и всеки от съсобственици може да се разпореди със своята част от собствеността чрез завещание.

За да се трансформира (JТ) във (TiC) трябва да регистрира интереса на съсобствениците в регистъра за недвижимите имоти, макар и да не е задължително при определени случаи. Същестуват няколко начина за определянето на „Beneficial interest”, като това може да стане както със съгласието на двамата съсобственици, така и едностранно волеизявление от единия до другия съсобственик, а също и със съдебно решение. Ако недвижимият имот е закупен от съпрузи на името на двамата и не е изрично посочено друго в регистъра, притежавания от тях съсобствен имот ще бъде (JТ). Ако единият от тях впоследствие твърди, че ситуацията е различна, тежеста на доказване ще лежи върху съсобственика, който твърди че позицията им е на (TiC). Ако при съдебен спор, съдът приеме, че съпрузите са (TiC), пропорциите на идеалните части в съсобствеността ще се решат от различни факти (например кой е финансирал покупката, дали двойката е имала деца, как са плащани вноските по евентуалния заем, причината поради която е закупен имота и др.)

Ако имота е закупен от двойка, която не е сключила брак, то имота се предполага , че е закупен като “Legal and Beneficial Joint tenancy“, но при спор, ако съсобствениците твърдят, че са (TiC), съдът ще определи тяхните части съобразно принципа на справедливост и с оглед приноса на страните. Интереса на странитепри (TiC) може също да се промени с времето. Като всеки случай може да бъде разглеждан само а оглед на характерните си особености.

Практическото приложение на трансформирането на съсобствеността от (JТ) във (TiC) има голямо значение също при развод. Ако няма заведено дело за разделяне на собствеността или тя не е разделена чрез извънсъдебен способ и съпрузите са (JТ), след развода, ако единият от бившите съпрузи почине, преживелият съсобственик ще придобие имота изцяло, без да се зачитат завещателните разпореждания на починалият. По този начин дори и след развода, преживелия съпруг ще придобие правата върху съответните имоти.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s