Задължения на Наемателите при наемане на жилище във Великоб ритания

На първо място е необходимо да се посочи, че наемателите имат не само права, но и задължения свързани с подръжката и използването на наетото от тях жилище. Под наематели, ще се разбират само тези лица, които имат договор за наем. Понякога такъв може да съществува и само въз основа на усни уговорки между страните. Често обаче при живеенето на множество лица в едно жилище отговорни по-договорът са само първите четири лица посочени в него, а правата и задълженията на другите лица са ограничени.

Главните задължения на наемателите могат да бъдат групирани в няколко основни групи:

1. Парични задължения свързани с наемното правоотношение

· Наемателите са задължени да плащат навреме наема на наемодателя, както и всички парични задължения, които е необходимо по договора, като общински данък, наем за земята или плащания към трети страни за потдържане на прилежащите общи части към недвижимият имот. Понякога тези плащания не са отбелязани в наемния договор, но задължението тежи върху наемателя по силата на закона от момента на влизането във владение на наетия имот.

· Наемателите са длъжни да държат писмено доказателство за направените плащания на наема, т.н. “rent book”, която е необходимо да предоставят при поискване от наемодателя, особено при плащане в брой на наема.

· Наемателите са парично отговорни за всички повреди, които са причинени в имота или на вещи и мебели, предоставени от собственика. Те са отговорни и когато повредите са причинени от членове на семейството им, други наематели или трети лица, които просто са посетили имота. Характерен случай на такава отговорност е, когато в имота живеят например няколко несвързани лица, а само един от тях е титуляр по договорът за наем. В такива случаи за повреди по имота ще е отговорен титуляра по договорът за наем, а в случаи на няколко наематели те ще отговарят солидарно. Често това означава, че ако някой от тях напусне жилището съответното искане за плащане може дабъде насочено към всеки от тях.

2. Втората група отговорности на наемателя е свързана с потдръжката на наетото жилище.

· Основно това са зъдължения свързани с подръжката на жилището в добро състояние и потдържането на хигиената в жилището. В тази група влиза и задължението да се потдържа жилището в подреден вид.

· Наемателите е необходимо да потдържат жилището и извършват дребни поправки, ако това е необходимо. Като пример за такава необходимост може да се посочи смяна на електрическите крушки, боядисване на стената, ако по невнимание е причинено замърсяване, отпушване на запушени отходни води в банята, което е причинено от нормалната и употреба, и др.

3. Третата група задължения на наемателя е свързана със спазването като цяло на наемния договор.

Неспазването на задълженията на наемателя по договора могат да доведат до прекратяването му и до възникване на правота за наемодателя да им даде предписание за напускане на жилището. В тази връзка не всички нарушения по договорът могат да имат такъв ефект и само съдът може да определи дали дадено нарушение е от такова естество, което да доведе до прекратяването на договора за наем. При всички случаи, следването на разпоредбите на договорът е най-добрата политика, ако наемателите желаят да избегнат нежеланите последици от неговото прекратяване и конфликт с наемодателя.

4. Четвъртата група задължения на наемателите е свързана със потдържане на реда в жилището.

Наемателите са отговорни не само за своите действия, но и за действията на всяко трето лице, което се намира в наетото жилище. Пример за такава отговорност е вдигането на шум, който смущава съседите, тормоз от посетител над трети лица, докато се намира в жилището или случаите, когато жилището се използва за неприсъщи дейности и с това се нарушава обществения ред. Последиците от такива нарушения са доста сериозни за наемателите и могат да доведат до незабавното прекратяване на наемното правоотношение, както и налагането на глоби от правозащитните органи директно на наемателите.

5. Последната група е свързана с неизпълнение на определени наемни задължения от наемателя, които имат за последици пряката възможност да се прекрати наемното правоотношение от наемодателя.

Такъв е например случаят, когато наемното правоотношение се прекратява на основание, че се осъществява търговска дейност от адресът, където се намира имотът, ако има забрана в договорът за осъществяване на такава.

Особени отговорности на наемателя

6. Съществува и една друга група задължения, която произтича от законът и е свързана с правното качество на наемателя, като “occupier”.

Според „Occupiers’ Liability Act 1957“ и „Occupiers’ Liability Act 1984“, наемателят наред с други лица има вменени задължение към лица, които посещават имотът на някакво правно основание. Такива биха били например гости, потенциални наематели дошли на оглед, работници извършващи ремонтни дейности и др. Наемателят може да се освободи от отговорност или тя да се намали, ако даде изрични инструкции на посетителя, които той пренебрегне вследствие на което настъпи увреждане. Отговорността на наемателя ще се намали и ако вземе превантивни мерки по отношение на потенциалните опасности в имота. Пример за такива мерки например е слагането на физическа преграда, ако в имотът се извършват ремотни дейности или изричното предупреждение до лица, които посещават жилището, за потенциалната възможността да се препънат в не-добре закрепена подова настилка и пр.

7. Наемателя носи отговорност и за вреди причинени от домашни животни на трети лица, които посещават имота.

Тази отговорност за наемателя е налице и ако домашните животни са притежание на други лица, които живеят в имота или просто са на посещение в него. Характерен пример за такава отговорност би бил случаят, когато приятел на наемателя му дойде на гости с кучето си и то охапе пощальона при изпълнение на служебните му задължения. Понякога, тази отговорност ще се да се подели със наемодателя, ако той е знаел, че отглежданото домашно животно от наемателя е опасно, например отглеждане на отровна змия и др.

Като заключение трябва да се изтъкне, че наемателите имат не само права , но и доста и различни по своята правна природа задължения и затова е необходимо да полагат необходимото внимание и грижи при обитаването на наетото жилище.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s