Значението на персоналната несъстоятелност във Великобрита ния и правни средства за нейното преодоляване

Какво представлява персоналната несъстоятелност?

Най-общо казано, това е невъзможността на един длъжник (физическо лице) да заплати своите дългове. Тук могат да се разграничат две възможности:

 • Когато едно физическо лице е отговорно за своите дългове и тези дългове нямат бизнес характер и имуществото му движимо и недвижимо не е достатъчно да покрие тези дългове и
 • Когато едно Ф.Л. осъществява търговска дейност, като например самонаето лице(self-employed). В този случай можем да говорим и за случаите на техническа несъстоятелност, когато е налице неликвидност на дадени активи и съответно Ф.Л. не може да посрешне плащането на предявените срещу него вземания паради липса на положителни парични потоци. Докато техническата неплатежоспособност е синоним за балансова несъстоятелност, неплатежоспособността, като правен термин е с по тясно значение и е тази, която се има впредвид в това изложение.

Какви са условията, за да е налице несъстоятелност?

 • Ф.Л. да има качеството длъжник
 • персонарните дългове на лицето да са изискуеми, т.е да е настъпила правната възможност да бъдат поискани.
 • Ф.Л. да не може да плати изцяло или частично своити дългове поради посочените в закона причини

Как е уреден въпросът с персоналната несъстоятелност във Великобритания?

Съществуват ред законови норми, които регламентират тези въпроси и уреждат, какво се случва с имуществото на длъжника и съответно изискуемите вземания на кредиторите, така и как длъжника и кредиторите следва да се държат в такава ситуация. Основната идея на законодателството е да помогне на Ф.Л. , които са изпаднали в несъстоятелност да преодолеят своите финансови проблеми и макар и с принудителното налагането на доста на брой ограничения да продължат да бъдат активни членове на обществото.

Какви са основните легални методи за изход при изпадането в несъстоятелност?

Те са основно три вида:

 • индивидуални доброволни споразумения, или така наречените „IVA” и
 • персонален фалит – „bankruptcy“.

При първата от тези възможности, „IVA”, се позволява на неплатежоспособният длъжник да получи мораториум върху изтлащането на дълговете си и същевременно да изплати на кредиторите си по структуриран начин част от тях. При тази процедура е необходимо да се следва законово определена форма, при която се осъществява надзор от квалифицирано лице, „insolvency practitioner”, което трябва да предложи на кредиторите план за погасяване на дълга. Този план трябва да включва както плащанията, които се предлага да се направят, така и това от кои активи ще дойдат тези плащания. За да влезе в сила този план, е необходимо да бъде одообрен от 75% от кредиторите. След като плънът е одобрен, „insolvency practitioner” става и администратор и надзорник на плана и често осъществява плащането на парите към кредиторите срещу комисионна, плащана от длъжника. При този план администратора трябва да информира за развитието на плана, както длъжника така и кредиторите и съда. Ако длъжникът по някаква причина спре да плаща, съобразно уговореното в план, то кредиторите могат да възбудят производство за персонален фалит.

При втората процедура, при производство за персонален фалит Ф.Л. се освобождава от дълговете си, а кредиторите си разделят неговото имущество. Производството по фалит може да бъде започнато, както от кредитора, така и от длъжника, ако дългът е за повече от 750 паунда. Основанието за поискването на фалит са, че длъжникът не може да плати и няма реални шансове да плати. При нормална ситуация, ако е налице план за плащане на „IVA” „ съдът ще откаже обявяването на фалит на Ф.Л. Когато производството се започва от Кредитора процедурата е доста формална и ако не бъде следвана, съдът ще откаже използването на този способ за удовлетворение на кредитора. При определени случаи, когато кредитора е данъчното, “HRMC“, се приема, че условията за следване на процедурата са изпълнени.

Обикновенно след сицзирането си и ако са налице основанията, съдът се произнася с „Bankruptcy order“, изпълнението на която която от своя страна е под надзора на специализиран административен орган.

Последици от произнасянето на съда

С тази заповед се спират всички предприети правни действия на кредиторите, като съответно е необходимо тази заповед да се публикува и да се впише в специален регистър на несъстоятелните физически лица.

Какво имущество влиза в това, което ще се разпредели между кредиторите на длъжника?

Това е имуществото до произнасянето на съда, както и това което длъжникът ще придобие за в бъдеще, но то не включва последващи доходи в рамките на определени разумни норми, необходими за неговото нормално съществуване, като хратна, сметки и прочие.

Какви са последиците за длъжника след произнасянето на съда за персонален фалит?

 • Длъжникът не може да прави плащания или да отчуждава имот без разрешението на съда;
 • Кредитори, които нямат обезпечени с имот вземания не могат да искат изпълнение от длъжника;
 • Кредитори, чиито вземания са обезпечени с ипотека върху недвижим имот, могат сда искат изпълнение върху тези имоти, като това тяхно право не се засяга от процедурата по фалит;
 • Стоки получени в изпълнение, могат да бъдат възтановени, ако изпълнението не е завършено;
 • Наемодателят може да запорира парични суми, които държи до 6 месечният размер на дължимият наем за срок от 6м преди започването на производството по несъстоятелност;
 • Съществува забрана за обявения в несъстоятелност да завежда дела за пари, както и ограничения при осъществяване на бизнес сделки.
 • След една година Ф.Л. ще бъде освободено от отговорност за всичките си дългове, но може да му бъдат наложени определени ограничения за в бъдеще спродължителност между 2 и 15 години;

При обявяването на окончателната съдебна заповед след 12 месеца, несъстоятелното лице се освобождава от всичките си дългове. След този период в кредитното досие на Ф.Л. се прави записка относно обявения фалит, като това влияе на кредитният му рейтинг и на възможността му да получи кредит за в бъдеще. Тази информация е публично известна и се пази по кредитното му досие 6 г. Често и след този период информацията не се изтрива автоматично, затова е необходимо Ф.Л. да поиска от кредитната агенция нейната промяна. Често проблем е и запазването на банкови сметки. Прието е, че отварянето на разплащателна сметка не би трябвало да е проблем, но на практика банките имат право на избор, на кого да предоставят своите услуги.

Съществуват и дългове, които не се опростяват след обявяването на персоналният фалит

Такива са например дългове по студентски заеми, заеми които не са били включени в производството по несъстоятелност, пари които се дължат с оглед на плащания по съдебни дела, като например за издръжка, както и по преценка на съда за суми по обещетения произтичащи от дела за телесни повреди.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s