Българският предбрачен договор и признаването му във Велико британия

Според английската правна доктрина, двойките преди да сключат брак могат да сключат договор, с който да уредят имуществените си отношения при евентуален развод. Правилата за приложението на тези договори се съдържат основно в съдебната практика, която определя основните принципи и границите на тяхното действие.

Според установената до момента практика, съдът не е задължен да следва разпоредбите на предбрачният договор, но трябва да ги вземе впредвид при уреждането на имуществените отношения между съпрузите, ако договорът е сключен свободно от страните и при изпълнението му няма да се допусне несправедливост по отношение на някоя от страните или децата от брака.

За да може предбрачният договор да се приеме от съда за справедлив е необходимо да отговаря на няколко условия:

· при сключването му двете страни да са разкрили изцяло имущественото си състояние пред другата страна;

· двете страни са получили независим правен съвет ( т.е. подготвянето на договора от един адвокат, може да направи договорът невалиден);

· договорът е сключен без да е оказван какъвто и да е натиск на която и да е от страните това число финансов, психологически и пр.);

· договорът е справедлив, ако не е сключен много отдавна и не са настъпили големи изменения във финансовото състояние на страните.

Често съдът може да реши, че само определени клаузи на договора биха могли да се приложат, а други са противни на принципът за справедливо решаване на спора. Като основно правило е възприетот, че с предбрачните договори не могат да се нарушават правата на децата при развод. По тази причина, добре е да се предвидят клаузи за преразглеждане на договора в случай на раждане на дете, с които да се гарантира последващо признаване на договорът от съда в случай на развод.

Има ли значение фактът, че предбрачния договор е сключен в чужбина?

Този факт има значение за това дали страните по договора са искали да го сключат и дали договорът е валидно сключен. Т.е спазена ли е формата за сключването му според законодателството на съответната страна.

При конфликт между договорът и това което съдът смята за справедливо превес ще се даде на договорът, ако страните са разбирали напълно неговото действие освен ако с оглед на обстоятелствата, ще бъде несправедливо да се изпълнят разпоредбите на договора.

С оглед спазването на принципа на договорната свобода на страните, английският съд приема, че страните могат да уговорят не само финансовите си отношения, но и това къде да се гледа делото за прекратяването на брака. Тези клаузи, могат да бъдат основание за стопиране на делото за развод във Великобритания, ако договорът предвижда друга юрисдикция. За даде ефект на конкретната клауза на договора, съдът трябва трябва да прецени, дали при евентуален развод в посочената в предбрачния договор държава, заинтересованата страна ще бъде ощетена, като сравни нейното положение с това, ако процесът за развод се състои в Англия. Ако съответната страна бъде чувствително ощетена, то процесът ще продължи във Великобритания, където е започнат независимо от противните договорености между страните.

Според последните предложения за измененние на законодателството във Великобритания и с оглед да се даде по-голяма тежест на този вид договори се предвиждат изменения в следните насоки:

  • предбачен договор да се сключва в съответната правна форма за да бъде валиден (deed);
  • предбачен договор да се сключва не по късно от 28 дни преди сключването на брака, за да е валиден
  • страните да направят и подпишат признание, че се отказват от това съдът да решава по усмотрение имуществените им отношения при развод
  • двете страни трябва да са получили правен съвет, когато са взимали решщение за сключването на договорът

С оглед на приложението на предбрачните договори, сключени в България, според българският закон основна тежест е необходимо да се даде на това къде страните са имали намерение да живеят и съответно къде се предвидили да настъпят правните последици на договора. Ако съответно впоследствие те придобият правото да заведат дело за развод във Великобритания, приложими ще бъдат, както българските разпоредби за действителността на договора, така и английските съдебни принципи по отношение на справедливото уреждане на имуществените отношения между страните.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s