Международните измерения на развода във Великобритания

Не е тайна, че Англия в последните няколко години се е превърнала в световна столица на разводите. Богати и известни, от всички краища на света, използват благоприятната правна система, за да получат определени облаги, които биха им били отказани от държавите им по произход. В тази връзка, дори хора с по-скромно материално положение се опитват да използват правната системата в Англия, като не правят изключение както новодошлите българи така и другите източноевропейци.

На въпросът, защо правната система във Великобритания е по благоприятна при определени бракоразводни дела не може да се даде отговор, без да се засегнат културните и икономическите особености на Англия, както и историческото и развитие.

В Английската правна доктрина е прието да се смята, като част от протестанското пуританско наследство, че бракът е договор, който се сключва, за да трае до живот. Т.е разводът, въпреки че е изрично уреден в законодателството, е нежелана последица, от влошаване на междуличностните взаимоотношения между съпрузите и като такава, не би трябвало да има неблагоприятни финансови последици за по слабата страна след развода, която обикновенно е съпругата. Примери за прилагането на този принцип присъстват почти всяка седмица в националната преса. Като такъв, може да се посочи присъждането на увеличена месечна издръжка или обещетение от единия на другия съпруг, дори и когато първоначалната издъжка е била присъдена от съд в друга държава. Понякога тези обещетения са в пъти повече от първоначално отсъдените, поради причина, че материалното състояние на съпруга след развода се е увеличило и тъй като няма законови ограничения те могат да достигнат колосални суми от порядъка на стотици милиони.

В правната практика са си прокарали път и методи за ограничаване на обещетенията при развод, като например предбрачните договори, но все още тяхното приложение зависи от одобрението на съдилищата и съответно е доста по-ограничено за разлика от други развити държави и САЩ.

Характерен метод за решаване окончателно на финансовите въпроси по време на развода в Английското брачно съдопроизводство, е така нареченият “Clean break”, който по същество преставлява съдебно споразумение между съпрузите, с което те се съгласяват да не търсят финансови обещетения след приключване на делото за развод. В тази връзка трябва да се отбележи, че ако някой от съпрузите укрие имущество или доход по време на развода, то споразумението ще се обезсили и другият съпруг не е длъжен да го спазва. Колкото и да не ни се иска, пълното признаване на действителните ни доходи пред съда е необходимо условие, за да се защитим от последващи финансови искове.

Основна роля за привличането на международни бракоразводни дела пред английските съдилища имат и правилата установявящи юрисдикцията на английският съд, да се произнеся по въпросите за прекратяването на брака и финансовите отношения между бившите съпрузи. Тези правила са зависими и от правилата, които се прилагат в европейското правно пространство, с които се цели да се избегнат споровете за юрисдикция между държави членки на ЕС.

Приема се, че съдът има юрисдикция по бракоразводни дела, когато и двамата съпрузи имат фактическо пребиваване в страната (habitual residence).

Според европейските правила, лицето подаващо молба за развод трябва да е живяло в страната поне една година преди това. В Англия, това лице трябва да е задоволило и допълнителни условия, ако е гражданин на друга страна членка на ЕС, като например да има “domicile” във Великобритания, т.е да пребивава законно с желание да се установи за постояно и да има желание да направи Великобритания свой дом. Това правило е изключение, което се отнася за европейските граждани и срокът на пребиваване е съответно минимум 6 месеца. Такава юрисдикция по отношение на европейските граждани английският съд има и когато ответникът по дело за развод живее на територията на Великобритания.

При определени ситуации, английският съд би имал бракоразводна юрисдикция и ако с отказът му да се произнесе, ще се засегнат основните човешки права на ищеца с оглед приложението на международните конвенции по които Великобритания е страна. Такъв би бил случая, ако молителя пребивава незаконно в страната или има своя основен дом извън страната.

По отношение на европейските граждани, правният термин “domicile”, има три основни характеристеки:

  1. Лицето подало молба за развод да е изоставило държавата си по произход
  2. Това лице да е фактически напуснало държавата си по произход и се е установило да живее фактически във Великобритания
  3. Има желание да превърне Великобритания във свой дом. Това желание понякога е трудно да се установи, но то обикновенно се манифестира от това какво лицето е направило, казало и т.н.

Според правната доктрина за “domicile”, детето когато се роди в законен брак, приема този на бащата, а във семейство, където двойката няма брак този на майката. Този “domicile” съответно може да се загуби или съответно възтанови, ако лицето направи различен избор след навършването на 16г.

Правилата за развод във Великобритания се прилагат и при правна раздяла и припознаване на чужди съдебни решения за развод, когато се иска например изпълнение на чуждо съдебно решение на територията на страната.

Специална разлика прави английското законодателството, когато чуждестранния развод е обявен след съдебна процедура и когато такава не е проведена, като в последния случай, критериите за признаване на чуждо съдебно решение за развод са доста по строги..

Според “Matrimonial and Family Proceedings Act 1984”, Английският съд има също юрисдикция относно последващи развода искове за обещетения по оношение на разводи произнесени в чужбина, ако решението за развод е произвело ефект след 1984г.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s