Присъдиняване на член на семейството във Великобритания – Marri age of Convenience

Нормативна уредба

1. Директива 2004/38/EC, за свободното придвижване и пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в страни членки на ЕС.

2. The Immigration Regulation 2006

3. Регулация 2012/1547 на ЕС

4. Европейската конвенция за правата на човека (Чл. 8 –защита на правото на личен и семеен живот, чл. 12 – правото на сключване на брак)

5. Имиграционния закон от 1971г. И Криминалния закон от 1977 (CLA 1977)

6. Съдебната практика в Обединеното кралство и Европейският съд

Основни правни аспекти.

В Директива 2004/38/ЕС, са поставени основните параметри на правата на гражданите и техните семейства да пътуват и пребивават свободно на територия та на европейския съюз. Директивата дава също право на държавите членки, да въвеждат мерки срещу злоупотребите с права, като например – “Marriage of convenience” (Чл. 35). Основно изискване при прилагане на такива мерки е те да са пропорционални на и да подлежат на съдебен контрол. Защитата на правата на пребиваване на членове на семейството, които нямат европейско гражданство е също гарантирано с разпоредбите на чл. 7, ал 2 от директивата.

Във Великобритания въпросът за злоупотребата с права е особено актоален и е застъпен в много разпоредби на закона. Така например, правото на достъп и пребиваване на член на семейството на европейски гражданин, уредено в чл. 12 и следващите от Регулация 2006 , която също се отнася до съпруг или „civil partner”, т. е. лица които живеят заедно на съпружески начала и са от един и същ пол, е ограничено от разпоредбата на чл. 2 от регулацията, който изключва тези лица от ппридобиване на резидентски статут, ако те са страни в брак сключен с цел облага и заобикаляне на имиграционните правила.

Дефиниция на “Marriage of convenience”

Не съществува законова дефиниция за “Marriage of convenience”, но такава се е узтановила в съдебната практика с оглед прилагането на разпоредбите на Директива 2004/38/EC.

За такъв се смята брак, който е сключен единствено и само с цел облагодетелстване от разпоредбите на директивата и който дава съответни имиграционни права на лице, което в противен случай не би могло да ги предобие. Бракът с оглед приложението на директивата, не би трябвало да се разглежда, като “Marriage of convenience“, само ако дава определени имиграционни предимства на съответния член на семейството. Важно е да се подчертае, че това трябва да се разглежда в контекста на европейските права, тъй-като ограниченията заложени в английското законодателство, често са несъразмерни и в нарушение на принципа на пропорционалност. Различни са и критериите при определяне на фактическото състояние при “Marriage of convenience” и приложението им към граждани, които не се ползват със защитата на Директива 2004/38/EC.

Практическо значение за Българите, които сключват бракове с лица, които не са граждани на ЕС.

На практика, при кандидатстване за съотвеният сертификат „ЕЕА Family Permit”, върху кандидатстващия тежи задължението да посочи достатъчно доказателства за наличието на съществуваща истинска връзка между партньорите в брака. При кандидатстъване, трябва да се приложат доказателства, че те се намират в „durable relationship“, т.е. че връзката им е трайна и продължителна. Доказателствата за съществуването на такава връзка, не са изрично изброени в закона, но следва да даказват определени факти от живота на двойката, които са характерни за семйния живот и отношения между лицата намиращи се в семейна връзка. Сключването на законен брак и привеждане на формално доказателство за това (marriage certificate), не е достатъчно, за да се издаде „ЕЕА Family Permits“, когато съществуват обстоятелства, които пораждат съмнение в истинността на брака. Такива обстоятелства, представляват основание за отказ и/или раследване на връзката между лицата.

Съществуват критерии, които в общия слуай биха направили такъв отказ или разследване необосновано и следователно незаконно:

· Лице гражданин на трета страна и партнйор на гражданин на ЕС, се намира във Великобритания на собствено правно основание по време на връзката си с гражданина на ЕС

· Връзката е продължила продължителен период от време – не помалко от 2 години

· Партьорите са живели в общо жилище на съпружески начала за продължителен период от време

· Двойката е влязла в продължителни финансови отношения и е поела отговорности по-отношение на съвместния семеен живот и тези отговорности са с продължителен ефект. Например е закупила жилище.

Критерии за съществуване на “Marriage of convenience” могат също да бъдат обособени в няколко групи:

· Двойката не се е срещала преди брака или срещите са били малко на брой и не достатъчно, за да се приеме наличието на трайна връзка. Изключение от този принцип е, така наречените „уредени бракове“, което изключение се прилага само за националности, за които такива бракове са обичайни.

· Двойката дава противорречиви доказателства относно персоналните характеристики на партньора (не-помни къде са се срешнали за пръв път, не може да посочи имената на родителите на партньора си и др.)

· Двойката не говори един и същ език или общуването на общия език е много ограничено и не предполага наличието на истински личностни отношения. Трябва да се подчертае, че езика не е необходимо да бъде Английски, но трябва да се владее и от двамата партньори (например руски език)

· В миналото, един от съпрузите е нарушил имиграционния закон във Великобритания

· Съвместния живот на двойката е започнал след кандидатстването за съответния „ЕЕА Family Permit“

· Двойката се е разделила след непродължителен период от време и получаване на съответните документи за пребиваване.

· Има индикации за извършено плащане между партйорите на голяма сума пари

Горепосочените критерии не могат да се разглеждат отделно, а само в контекста на всички обстоятелства, характерни за съответния случай. Наличието обаче на едно обстоятелство е основание, за предизвикване на разследване от служителите на „UKBA“. Част от мерките, които служителите на „UKBA“ могат да предприемат е изискването на допълнителни доказателства, интервюиране на партйорите и препращане при криминални прояви за раследване от полицията.

Важно е да се знае, че при отказ на европейски сертификат, доказването за наличието на “Marriage of convenience” лежи върху съответните държавни органи при обжалване на решения, с които се засягат правата на европейските граждани и членовете на техните семейства.

Особена форма на нарушение на Общностностното право и директивата във връзка със членове на семейството е случая когато:

Европейски гражданин не може да присъедини член на семейството в държавата си по произход поради разпоредби на местното право и съответноо се премества в друга страна членка на ЕС със единствената цел да избегне разпорежданията на закона в собствената си страна, при последващо завръщане в страната по произход. При този случай се изисква да се докаже, че пребиваването на лицето в третата страна е било както с основателна причина така и че е било ефективно осъществявано.

Какви групи доказателства е необходимо да приложим, при кандидатстване за присъединяване ако партньора ни не е гражданин на ЕС.

1. Доказателства, че ние упражняваме европейските си права при престоя си във Великобритания

Този тип доказателства ще зависят от статута на гражданина на ЕС, ако не им е издаден сертификат за пребиваване.

2. Документи, доказващи автентичността на гражданският брак, без значение на държавата където е сключен

· Оригинални документи за сключване съпроводени с превод на английски език

· При съществуващ развод – съдебно решение за развод със съответен превод. Ако съдебното решение се заверява от български съд то преписа се поисква да се издаде, за да послужи в чужбина

(За доказжането на автентичността на съответните документи, често се налага и легализирането им ако са от страна извън ЕС)

3. Документи, доказващи истинността на отношения на партньорите

· За характера на личните отношенията на двойката

· Снимки от различни периоди преди и след брака

· Общи финансови задължения и обвързаности (договор за наем на името на партньорите, доказателства за закупено жилище , наличие на общи банкови сметки, спестовни влогове, инвестиции, плащане на общинска такса на името на двамата, плащамне на текущи сметки за ток , вода телефон и др.)

· Свидетелски показания за предбрачните отношения и др

Това изброяване не е изчерпателно и зависи от съответните обстоятелства. Като основно правило, доказателствата в тяхната съвкупност трябва да са такива, че издаващият оргон, да е убеден в наличието и истинноста на отношенията на съответната двойка. Ако доказателствата не са достатъчно убедителни, „ЕЕА Family Permits“ ще бъде отказан.

4. Доказателства за наличието на средства за издръжка на името на поне един от съпрузите, които се считат достатъчни за живот в UK и не са под нивото необходимо за кандидатстванме за помощи.

Този вид доказателства зависят от това дали лицата равотят или извършват бизнес или са самоосигиряващи се (пример пенсия, инвестиция в акции, наем от недвижим имот и др.)

Особено актуален е въпросът с нарушението на Имиграционните правила от граждани на ЕС, с цел да се извлече финансова облага. Често такова поведение може да доведе до криминално преследване и до осъждани на ефективно лишаване от свобода на виновните лица. Съществуват редица престъпни деяния свързани с нарушения на имиграционните правила. Такива са например:

  • Конспирация да се заобиколи имиграционния закон (“Sham marriage” – Sec 1(1)CLA)
  • Конспирация да се подпомогне нарушаване на имиграционните правила ( свещенник обявява за сключен “Sham marriage” )
  • За помагачество при нарушаване на имиграционните правила – Section 25(1) Immigration Act 1971. (Когато лица организират или помагат да се осъществи – “Sham marriage”) и др.

Тези криминални прояви се отнасят и до действия извършени извън Великобритания и могат да доведат до присъда, лишаване от свобода до 14г.

Често “UKBA” се опитва да обърка кандидатстващите за присъединяване на член на семейството, като прибягва до интервю проведено по телефона, след което им изпраща писмо, че тълкува подадените документи за оттеглени или отказ на друго основание, което от своя страна може в определени случаи да погаси правото на обжалване. При такива ситуации е добре да се откаже такова интервю или даването на информация по телефона и да се поиска писмена покана за интервю, а също и да се потърси квалифицирана помощ с оглед на преценката за законността на действията на слубителите на “UKBA”.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s