Защитни механизми с оглед на приложението на Конвенцията от 1 980 за гражданскоправните аспекти при отвличане на деца

В най-общия случай, лицето възбудило защитното производство по Конвенцията, е родителят, който е осъществявал родителските права непосредствено преди отвличането на детето от другия родител. Негови са и правата, които Конвенцията защитава едновремено с тези на детето. В тази връзка, основно право на родителя е правото му да упражнява контрол върху избора на място на живеене на детето, както и правото му да може непосредсвено да упражнява родителските си права в интерес на детето. Такива права са избор на училищно обучение, здравна грижа, социално обкръжение и др. Тези права са защитени с редица гарантирани мерки, залегнали в конвенцията.

1. В приемащата държава, лицето търсещо завръщане на детето се ползва с много силна закрила от съдебната система, която включва:

– Право на неограничена правна помощ, включително правна защита във Великобритания от високоплатени адвокати специализирани в международноправните аспекти при отвличанията на деца

– Право на пълно съдействие, а при нужда и експресно съдействие на органите на правосъдието при издирването на детето, което съдействие може да се търси и по телефона, както и задвижването на вътрешни издирвателни процедури чрез съда, като "seek and locate and passport delivery", "Tipstaff order", "without notice order" и др. Такова съдействие за издирване на детето в определени случаи може да се получи и от Интерпол.

– Право на разглеждане на делото в 6 седмичен срок от неговото започване от съда

– Право да не се разглеждат по същество дела в приемащата държава свързани с упражняването на родителските права

– Завръщането на детето не може да бъде отказано, ако на родителя с нарушени права не е дадена възможност да бъде изслушан.

– Правото, да се иска завръщане на детето от приемащата държава не само от родителите при които детето е живяло, но и тези които са имали право да виждат детето (например след развод) и това право е било нарушено с извеждането на детето зад граница

  1. Правата на детето имат своята независима защита от тези на родителя в Конвенцията, като основни могат да се посочат следните:

– Правото на детето да бъде изслушано, ако е на определена възраст. То може да бъде изслушано от съда и ако не е навършило такава възраст, и има според чл. 13 от Конвенцията, увеличен риск от психологическо и физическо увреждане или да бъде поставено в нетърпими за живот условия ако се завърне в държавата по местоживеене.

– Ако детето е на подходяща възраст и не иска да се завърне, то съдът е длъжен да се съобрази с това му мнение, като има предвид и другите обстоятелства по делото, но само при определени обстоятелства. Като изслушването не детето, може да бъде непосредсвено от съда или опосредсвено, като в случая на Англия, чрез “CAFCASS report”, който обаче има лимитиран обхват.

– Завръщането на детето, може да бъде отказано и ако е изминала една година от пребиваването на детето в приемащата държава и то се е социализирало до степен, при която може да се приеме, че със завръщането му биха се нарушили правата му в по голяма степен от колкото, ако остане да живее в приемащата държава. Това е много важно условие, което обаче е нужно да се докаже пред съда, като се прилага в случаи на нарушени права на контакт на единия родител.

– Детето има на право на независимо представителство в съда, макар и в изключитечни случаи

– Съдът може да откаже, завръщането на детето и ако с това ще се извърши грубо нарушение на правовия ред в примащата държава. Такова основание във Великобритания би било например нарушение свързано с фундаменталните права визирани в Европейската конвенция за човешките права (чл.20 от Конвенцията).

– Завръщането на детето не става автоматично, като съдът преди да нареди завръщането трябва да вземе мерки за защитата на детето, както и да се увери, че при завръщането правата му няма да бъдат нарушени.

3. Сходни характеристики и обхват с оглед на завръщането на детето при нарушени родителски права с тези на Конвенцията от 1980г. има и ревизираната, “Brussels II” Регулация на ЕС, макар и в двете производства да има и определени разлики.

– На първо място трябва да се посочи, че молителя няма право на безплатно правно обслужване в приемащата държава, което прави производството изключително трудно, особено във Великобритания.

– Ако съдът в приемащата държава откаже завръщането на детето, то е необходимо да уведоми другата държава по Конвенцията в едномесечен срок, за да може там от своя страна да продължи висящото съдебното производсво, ако има такова. Ако никой от родителите не подаде молба за котакт или попечителство в изпращащата държава, то в приемащата държава делото ще бъде прекратено и дететто ще остане да живее в нея на фактическо основание. Ако от друга страна, съдът в изпращащата държава, след молба на който и от родителите се произнесе по същество с оглед упражняването на родителските права, то съдът в приемащата държава ще трябва да се съобрази с това решение и това решение ще има превес над решението да не се завръща детето.

– Съдът е задължен да изслуша детето и няма право на избор за разлика от Хагската Конвенция от 1980 и на основанията посочени в закона.

– Съдът не може да откаже връщане на детето на основание, че има реална опасност от физическо и психическо увреждане на детето, ако се установи, че съответни мерки са взети за закрила на детето в приемащата държава.

– Разходите за завръщането на детето не се поемат от държавата, но молителя може да направи такова искане до съда, т.е. разходите да бъдат платени от другия родител виновен за отвличането, което искане обаче е в прерогативите на съда да одобри.

Общо и за двата регулационни механизма, този по хагкката Конвенция 1980 и “Brussels II” е, че насърчават постигането на споразумение между страните, и ако такова се постигне нито една от страните не дължи разноски на другата за направените адвокатски и административни разходи.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s