Приложение на Конвенцията за гражданските аспекти при между народното отвличане на деца от 1980г.

Въведение:

В съвременният глобален свят живеенето на различните членове на семейството в различни държави не е изключение. Често децата принудени да пътуват с родителите си или с други лица, стават изкупителна жертва на проблеми възникнали между техните родители. Това е особено характерно в случаите на развод, когато родителите живеят в различни държави или при раздялата им, когато макар и да нямат развод, имат желание да живеят в различни държави по една или друга причина. В такива случаи, често родителите смятат, че могат да изведат децата зад граница, защото смятат, че родителските им функции им дават това право и че не е необходима санкция на действията им от съдебна инстанция.

В международната правна практика са изградени различни механизми за защита на правата на засегнатите от подобни действия деца. Един такъв защитен механизъм за международна помощ е този по Хагската конвенция от 1980г. Тази конвенция, представлява многостранен междудържавен договор подписан от 90 държави, който има за цел да предпази децата от вредният ефект от отвличане и/или неправомерното им задържане зад граница в държава, която е различна от обикновенното им местожителство. Конвенцията предвижда механизми за защита както на интересите на децата, така също и за защита на правата на лицата, които имат попечителски функции и с които детето е живеело непосредсвено преди извеждането му зад граница.

Приложението на конвенцията има за основна цел възтановяването на фактическото положение по отношение на засегнатите лица, каквото е било преди нарушение на правата им.

Кои са защитените събекти и права според конвенцията?

Според чл. 1 от Ковенцията, тя има за цел връщане на децата задържани или прехвърлени незаконно зад граница както и ефективното спазване на законите свързани с пражняването на родителските права и лични отношения с децата. Т.е. Защитени са децата и лицата упржняващи родителски фукции.

Тук се поставя въпросът, кога дадено прехвърляне или зъдържане на дете зад граница ще бъде незаконно , за да се приложат механизмите на конвенцията?

Според чл. 3 от Конвенцията действията са незаконни, когато:

1. Е извършено в нарушение на правото на упражняване на родителските права според законите на искащата защита държава, които са предоставени съвместно или поотделно на определени лица или институции.

2. Правото по точка първа е било упражнявано или би било упражнявано, ако прехвърлянето на детето зад граница не е било осъществено. Пример за такова нарушение е нарушение на правата на единия родител при задържане на детето зад граница без разрешение от другия родител.

Правата по точка първа, може да произтичат от закона, съдебно решение или споразумение между страните.

Административна и съдебна процедура според Конвенцията

Процедурата предвидена по конвенцията е различна от тази при отвличане на дете, когато има криминален елемент. Това е така, защото процедурата по конвенцията има за цел, защитата на гражданските права на засегнатите лица. Производството по Конвенцията е бързо и има за основна характеристика процесуалната икономия.

Производството започва с искане на лицето чиито права са засегнати, до централен орган определен за съответната държава, който има право да направи международно искане до кореспондиращият орган в държавата където детето се намира. Искането на лицето, чиито права са засегнати, се разглежда в административно производство от органа посочен по-горе и ако искането е основателно се възбужда международното искане за помощ от приемащата държава.

Приемащато държава с оглед на подписаните протоколи към Конвенцията е длъжна да посочи, кои органи според вътрешното и законодателство са отговорни за решаването на правния въпрос с връщането на детето. Така например в някои скандинавски държави тези органи са административни, докато в повечето страни подписали Конвенцията, това са съдебните органи, каквито включително са в България и Великобритания.

В Англия, чрез централния административен орган, посочен според Конвенцията, се възбужда съдебно производство, което според утвърдените правила се разглежда във Висшата съдебна инстанция, а производсвото е безплатно за страната, чиито права са нарушени.

Правото на безплатна помощ важи за всички дела по конвенцията, но само за жалбоподателя, не и за ответника, който в най-честия случай е другият родител на детето.

Често във възбуденото производството се правят и искания до съда, за издирване на детето, ако не е известно местожителството му от различни държавни органи или паспортните власти във Великобритания. Производството само по себе си не е пречка и за издирване на детето и чрез други средства, например по криминално дело за отвличане, като в този случай, двете производства не се считат конкурентни и биха се развивали паралелно.

Характерно за тези производства по конвенцията е, че те се разглеждат в много кратки срокове а така също, че всяко висящо дело по отношение на детето в приемащата държава, трябва да бъде спряно, до изясняване на въпросите с оглен на Конвенцията. Такова например може да бъде дело за попечителство, родителски контакт и др. Конвенцията стои зад принципа, че ако са нарушени по принцип правата на който и да е от родителите или попечителите на децата, то тези права могат да се защитят само пред съда в страната от която е изведено детето, а съдът на приемащата държава няма юрисдикция да решава въпросите по същество. Целта на конвенцията е да възтанови нещата в положението, каквото е било преди неправомерното действие на съответното лице според Конвенцията.

Друга характерна особеност на съдебното производство е, че не се изслушват свидетелски показания освен при определени случаи, когато са налице основания и може да се направи обосновано предположение от съда, че ако децата бъдат върнати в искащата държава, където е възбудено производсвото ще бъдат поставени в опасност живота, здравето или психическото им състояние или условията при които ще живеят биха били непоносими. Такъв пример може да имаме, ако децата трябва да се върнат във зона на военен конфликт. Всеки случай трябва да бъде разглеждан с оглед на характерният се фактически състав.

Защитни механизми с оглед на приложението на конвенцията в полза на лицето направило оплакването до приемащата държава

продължение

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s