Правен режим за пренасяне на пари в границите на ЕС и Великобритания

 Въведение:

 Намирайки се в разгара на отпуските, особено актуален е въпросът, колко пари можем да пренесем извън граница, когато напускаме Великобритания. Често отговорът на този въпрос се счита от живущите в кралството българи, като несъществен и много хора слагат спестените си пари в джоба и вместо да използват банките за изпращането им до България, решават че просто могат да си хванат самолета и не е необходимо да ги декларират. Този момент на пренебрегване на правните реалности може да се окаже много скъп, а може да доведе и до по-сериозни последици, като например повдигане на криминално преследване срещу нарушителя.

 Каква е характерно за правната уредба?

 Съществуват два основни правни аспекта, които са относими при пресичането на границите на ЕС с налични парични средства. Първият от тях е свързан с правната рамка, която важи за целия ЕС. Съществува европейско законодателство и правила насочени срещу прането на пари. Тези правила се отнасят до всички случаи, когато се пресичат границите на ЕС и са валидни , за всички държави членки на ЕС. и втора група правила, които е необнодимо да се вземат предвид, когато се отнася до вътрешните правила и норми на всяка една държава членка на ЕС.

 Какъв е приложимият правен режимът за Великобритания?

С оглед приложението на Регулация No 1889/2005 на Европейския парламент и Съвета на европа, всеки гражданин, който пресича националните граници или външните граници на ЕС е  длъжен да декларира суми по-голями от EUR 10 000.

 Какво се разбира под термина пари?

Не само налични пари в различна валута, но и ценни книжа на приносител със съответната парична стойност. Стойността на парите трябва да е по голяма от EUR 10 000 по съответния курс за деня, за съответната валута.

 Какви са последствията, ако не се декларират парите?

 Парите могат да бъдат задържани или конфискувани и на приносителя могат да бъдат наложени солени глоби, както и да бъде възбудено криминално преследване, ако се установи връзка на парите с финансиране на тероризъм или произходът им е от криминална дейност.

Как да декларираме парите?

Попълва се специална форма , която се подава до съответната митническата администрация “ЕU Cash Declaration Form”.

 Какво се случва с информацията , която предоставяме при попълването на декларацията?

 Предоставя се на различните държавни агенции и ако съмнение, за пране на пари се уведомяват съответните държавни органи на държавата чиито гражданин е декларатора.

Вътрешното законодателство във Великобритания

 От 30 Декември 2002г е в сила „Proceeds of Crime Act 2002“, който урежда всчки случаи на конфискация на парични средства след тази дата.

Този закон създаде бързо производство при конфискации на парични средства без да е необходимо възбуждане на криминално преследване срещу нарушителите.

 Правни аспекти на произвоството според закона

С оглед на настоящото изложение, полицейските и митническите служители, могат да отнемат и задържат суми, които са над 1000 паунда, ако имат съмнения, че произходът им е незаконен.

Те имат право също активно да претърсват помещения и лица, като тези им права е необнодимо да бъдат одобрени от по-вишестоящ служител, ако не е практически обосновано да се вземе съответното разрешението от съд.

Процедурно, парите могат да будат задържани до 48 часа, след което е необходимо да се вземе разрешение от първоинстанционния съд за удължаване на срока до 3м. Последващи удължения на срока могат да бъдат правени до 2г при предвидените в закона условия.

 Какво можем да направим, ако са ни конфискували парите на границата?

Можем да поискаме от съда да нареди да ни бъде върната сумата, ако съответните критерии за задържането не са налице или съответно са отпаднали. За целта, се насрочва устно изслушване на страните в съдебно заседание, като лицето което твърди, че са негови парите, трябва да докаже, че парите му принадлежат по право или че парите са отнети от него в нарушение на закона (например чрез кражба). Тежеста на доказване лежи върху лицето, което твърди, че парите са негови. Такова лице може да е различно от това, от което парите са отнети.

Митническите власти могат да поискат от съда,ако са налице определените от закона условия, парите да бъдат конфискувани, ако има достатъчно доказателства, че парите са „recoverable property“ Такива могат да са например суми, за които не са платени данъци или са придобити от нелегална работа, те. ако нямаме съответното разрешение да работим, както и в много други случаи. Процедурата е гражданска по характер, което означава, че ако лицето от което са отнети парите има криминално досие, то е допустимо да се използва директно, като доказателствено средство, както допустими са и непреки свидетелски показания.

Ако сумата предмет на процедурата бъде съответно възтановена на собственика, той има право на възтановяване на адвокатските си разноски.

 Практически съвети

Ако внасяме големи суми пари във Великобритания, добре е да декларираме сумата дори размерът да е по малък от EUR10 000. Така при излизане, няма да ни се налага да доказваме произхода на парите, ако ни попитат откъде ги имаме.

Ако сме изтеглили пари от банката си предишния ден, може да си вземем банковото извлечение с нас, когато напускаме страната или друг банков документ от който да видно, че парите ни са например от спестявания. Такъв документ за произхода на парите може да бъде и копие от данъчната ни декларация.

Ако парите, които пренасяме принадлежат на друг човек, добре е да имаме писмен документ, в който е написано за кого са предназначени парите и който съдържа името, телефона и адреса, както на този който ни ги е дал, така и на адресата, а също и документ от който да е виден произхода им

Ако не можем да дадем ясно обяснение, когато бъдем попитани какъв е произходът на парите по добре е да запазим мълчание и да потърсим кфалифицирана адвокатска помощ, тъй като направените от нас устни признания могат да бъдат използвани по-късно срещу нас в съда в производството по отнемание на парите.

Любомир Явричев

Jurist

Singhania&Co Solicitors

 

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s