Пътуване на деца извън пределите на Великобритания

Нормативна уредба

 

Нормативната уредба е различна за Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, но съществуват общи черти при защитата на правата на детето. Голямо значение има международната правна уредба, като „Hague Convention  1980“ and „Тthe Revised Brussels II Regulation“ и европейските норми, инкорпорирани чрез редица закони в законодателството на Великобритания.

 

Законът за децата от 1989, въвежда термина “Parental responsibility”, който е основен в Английското право, като под този термин са особени многобройни категории от лица, които могат да упражняват родителските права. Тези права, може да се упражняват от лица, които нямат родствена връзка с детето. Възможно е и хипотеза когато, родител на детето (баща) да няма това право автоматично признато (пример – името на бащата не е вписано в акта за раждане на детето и няма брак с майката на детето и др.).

 

Общи условия за извеждане на дете извън Великобритания

 

Лица ненавършили 16г.  при пътуване извън Обединеното кралство е необходимо да имат:

 

 • собствен паспорт
 • съгласие за пътуване на родител или други лица определени чрез закон или от съда
 • ако детето не е навършило 16г. и ще работи или участва в професионални спортни игри в чужбина, лиценз издаден от “Magistrate court” по местожителството на детето

и

 • да не съществува забрана за извеждане на детето в чужбина постановена от съд или полицейско разпореждане

 

Общи условия за кандидатстване за детски английски паспорт

 

От 26 Март 1998г. английски детски паспорт се издава на деца (лица до16г), който е с валидност 5 г. Паспорт може да се издаде и извън пределите на Великобритания от посолствата на страната и е валиден до изтичането на срока на годност, дори този срок да изтича след навършването на 16г. За 16 и 17 годишни този срока на валидност е 10г.

 

Необходими условия за издаване

 • Детето да е английски гражданин и
 • Съгласие на родител ( не е необходимо наличие на брак) или
 • Съгласие на родител на когото детето е поверено след развода
 • Съгласие на съответната общинска администрация, ако детето е дадено за отглеждане
 • Съгласие на лице , което се грижи за детето при липса на родители и решение на съда за поверяване на грижите за детето на друго лице
 • Ако лицето е навършило 16 или 17г. не е необходимо съгласието на родител за издаване на паспорт, освен ако има заповеди на съда които са известни на администрацията отговорна за издаване на паспорта. В този случай съгласието на родителя ще е необходимо за издаване на паспорта. Уведомяването се прави от заинтересования  родител.
 • Ако предишния паспорт на детето е издаден от друга държава е възможно да бъде изискан при издаването на първият английски паспорт на детето
 • Детето е необходимо също да положи подписа си ако е навършило 12 години
 • Формата за кандидатстване за детски паспорт трябва да бъде преподписана от 3-то лице, което е английски гражданин и което познава родителя от поне две години и познава и може да разпознае детето, ако се наложи
 • Необходимо е при кандидатстване да се преставят(Child’s registration sert.) или (Child’s full birth sert.)
 • Документ за брак от бащата, ако името не е вписано в акта за раждане или друг документ доказващ според закона правата му на родител
 • Необходимо е да не съществува решение на съда за забрана за пътуване и/или издаване на паспорт на детето

 

Съпътващите документи при кандидатстване за детски паспорт са различни в различните хипотези и зависят от различни правни факти: на какво основание са придобили родителите и детето британско гражданство, дали детето и родителите живеят в Англия или друга страна от Обединеното кралство или се кандидатства от 3-та страна. Кой притежава родителските права и на какво основание и др.

 

Специални правила съществуват при издаване на паспорт на дете при осиновяване или когато името му е сменено.

 

 1. 1.        Видове решения за забрана за изваждане на паспорт и/или пътуване на дете в чужбина от съда

 

1.1.            Court order

 

Раздел 8 от Закона за децата 1989 урежда режима и издаването на съдебни заповеди засягащи правата на децата. Такива заповеди на съда могат да се издадат до навършване на 18г. на детето. Всяка такава заповед на съда трябва да съдържа период на действие, условия на действие и указание за приложение и може да налага забрана за издаване на паспорт и/или пътуване на детето. При промяна на обстоятелствата след издаването или изтичането на срока на действие, може да се иска отмяна на тази заповед, ако е в интерес на детето.

 

1.2.            Residence order

 

Тази заповед урежда правата на лицето с което живее детето. Правата могат да се предоставят на родител или друго, 3-то лице, но в този случай заповедта има сила докато изтече срока на действие или детето навърши 16г. Макар и лицето, което се грижи за детето да има “Parental responsibility”, то не може да изведе детето извън страната за повече от 28 дни без съгласието на други лица, които имат “Parental responsibility”. Често такава заповед може да се издаде заедно със “Contact order”, която урежда кой има право да вижда детето и колко често. Ако детето е навършило 16 години съгласие за паспорт не е необходимо да се изиска.

 

1.3.            Special Guardianship Orders

 

Урежда правата и задълженията на лицата, когато детето е дадено за отглеждане, когато не е подходящо осиновяване и създава фигурата на (пазител) на детето, т.е. лице което се грижи за детето. Пазителя има изключителни права, които имат приоритет пред правата на истинските родители на детето. Такава заповед има валидност до навършване на 18г. на детето. Пазителя е необходимо да даде съгласието си за издаване на паспорт на детето, а съгласието на други лица с “Parental responsibility” е необходимо, ако детето ще пътува извън страната за повече от 3 месеца.

 

1.4.            Prohibited Steps order

 

Често се издава, когато трябва да се установи забрана, когато майка/баща/друго лице с “Parental responsibility” не може да кандидатсва за паспорт за наименовано дете или да го изведе извън страната.

 

1.5.            Когато съдебно решение замества съгласието на родителя за издаване на паспорт на детето

 

Такава хипотеза може да съществува, когато детето живее доброволно извън семейството и изка да пътува само или с  придружител, който не е родител или лице, което има “Parental responsibility”.

 

 1. 2.        Особени хипотези

 

2.1.            Особена хипотеза за даване на съгласието за  издаване на паспорт на дете от общинската администрация  съществува, когато детето е поверено изцяло за отглеждане от „local authority

 

 2.2.      Loco parentis (преведено – вместо родителите)

 

Съгласие за издаване на паспорт може да се даде от лице което няма “Parental responsibility“, когато родителите или “guardian” са починали. В такъв случай лицето трябва да представи специална декларация предвидена в закона и допълнителни доказателства, че се грижи за детето и други необходими да се вземе решение за издаване на паспорт на детето (акт за смърт, завещание, писмо от училището на детето и др.)

 

2.2.            Testamentary guardian

 

Лице определено от съда или чрез завещание, което има “Parental responsibility

 

3.4.Caveats (специално искане -„уговорка“ отправено до издаващата паспорта администрация).

 

Лица които имат“Parental responsibility“ могат да поискат да не се издава паспорт на детето. Това изкане е необходимо да бъде придружено от съдебно решение в подкрепа на изкането.

 

Когато съдебно решение липсва, изкането за издаване на паспорт може да се разгледа ако:

 

 •   е подадено от майката на детето, ако родителите не са били женени и няма “Parental responsibility order”
  •   от полицията, когато са арестували лице с оглед на Child Abduction Act 1984

 

3.5.            Wards of Court или “wardship order” (Решение на съда при което съдът поема пълна отговорност за детето)

 

При това условие, не може да се вземе никакво решение по отношение на детето без да се вземе разрешението на съда, включително за издаване на паспорт.

 

Обобщение на правия режим

 

При извеждане на дете извън на границата на Великобритания, без съответното съгласие, лицето което го извършва, рискува да бъде преследвано от закона. В рамките на Европейския съюз съществува правна система, която защитава правата на децата и връщането им в страната по местожителство, ако детето е изведено неправомерно.

 

Разликите между българското и английското законодателство при изваждане на паспорт на дете и извеждането му извън граница са големи. Съществуват различия и при осъществяване на защитата на правата на децата и съответно техните родители. (Пример; правото на бащата да се вижда със детето след развода по английското право е право на самото дете да се вижда със родителя), но важно е да се отбележи, че и двете правни системи се подчиняват на международните правни норми, които имат приоритет пред вътрешното законодателство.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s