Пътуване на деца извън пределите на България

Нормативна уредба

Закон за българските лични документи (ЗБЛД) и Правилника за издаване на българските лични документи (ПИБЛД), Семейният кодекс (СК), Гражданско процесуалният кодекс, Закон за административното производство, Закон за закрила на детето и други европейски и международни актове.

Въведение

За пътуването на непълнолетни, български граждани в чужбина, българските закони поставят някои ограничения, които целят защита на правата на децата и на правата на родители, попечители и настойници.

 От практиката са се наложили два основни проблема при пътуването на непълнолетни лица (до 18г.) в чужбина.

 1.    При кандидатстване за паспорт

 Съгласно ПИБЛД при подаване на заявление за издаване на български документ за самоличност то трябва да бъде подписано от двамата родители, настойника или попечителя за лице под 14г., а за лице под 18г. родителите, попечителя или настойника е необходимо да дадат съгласието си.

1.1.  При отсъствие на родителя, попечителя или настойника, те могат да се подпишат от изрично нотариално упълномощено лице или според чл. 23 (3) от ПИБЛД може да се издаде паспорт при липса на съгласие и подпис на родителя родителя при следните три хипотези:

  • Влязло в сила съдебно решение за разрешение за издаване паспорт на лице,ненавършило 18-годишна възраст
  • Влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
  • Препис-извлечение от акт за смърт

 За български документи за самоличност на непълнолетни и заверяване на пълномощни може да се кандидатства и в българските дипломатически мисии в чужбина.

а)Детето може да пътува извън България, ако има издаден документ за самоличност с нотариално заверено съгласие от липсващият или двамата родители в полза на трето лице да го изведе извън граница.

б) Детето може да бъде изведено от пределите на страната и при представяне на границата от единия родител, попечителя или настойника на:

  • официален препис от влязло в сила съдебно решение за разрешение за напускане на България на детето
  • влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права, ако се придружава от другия родител
  • препис-извлечение от акт за смърт на единия или двамата родители

При развод, съдебното решение е необходимо изрично да съдържа правото на родителя, на когото са възложени родителските права, да изведе непълнолетното дете извън граница.

  1. 2.            Извеждане на деца, когато родителите не са разделени или когато те са разведени

Правните ограничения на придвижване на децата и косвено на родителя, на когото при развода е възложено отглеждането на детето са в противоречие с европейското законодателство и редица международни договори по които България е страна. Признато основно право на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства е да се придвижват свободно на територията на държавите членки.

В практиката, често се стига до колизия на правата на единия родител да се установи в определена държава и съответно на другия родител да осъществява личен контакт с детето.

Тази конкуренция на права според българското право, се решава по няколко начина:

2.1. По време на брака, чрез съгласие на родителите утвърдено с решение от райония съд по местожителството на детето за:

  • осъществяване на личните отношения  на определено място
  • поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което гопридружава

Когато са нарушени интересите на детето, съдът може да реши въпросът за местожителството на детето, като следва дададе приоритет на интересите на детето пред тези на родителите.

2.2. При развод, родителя на когото са възлагат упражняването на родителските права, трябва да поска от съда да се произнесе изрично по местожителството на детето и извеждането му в чужбина, ако другият родител не е съгласен.

2.3.        По  чл. 124(3) СК, детето има право, ако е навършило 14 години и не е съгласно с решението на родителите си и разногласието е по съществени въпроси, да поиска чрез дирекция „Социално подпомагане“ от съда по местожителство си, защита на правата си. Това включва отказ за съдействие от родителя за издаване на паспорт и/или съгласие за пътуване в чужбина. Съдът може да се произнесе по същество и да вземе решение за издаване на паспорт и напускане на пределите на страната, ако това е в интерес на непълнолетното дете.

 

Advertisements

Вашият коментар

Filed under BG Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s